• slider-image
    จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั้งปลีกและส่ง
    สินค้ามีคุณภาพและราคามาตรฐาน มีบริการส่งให้ทั้งที่พักอาศัยและโรงพยาบาล
  • slider-image
    จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั้งปลีกและส่ง
    สินค้ามีคุณภาพและราคามาตรฐาน มีบริการส่งให้ทั้งที่พักอาศัยและโรงพยาบาล
หน้าหลัก / ชุดตรวจแบบ rapid test / ชุดตรวจสารเสพติด เอ็นเอส เมทแอมเฟตามีน แรพพิด เทสต์ / ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ เลข อย. 66-2-2-1-0001247 ขนาดบรรจุ 40 ชุดทดสอบ

ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ เลข อย. 66-2-2-1-0001247 ขนาดบรรจุ 40 ชุดทดสอบ

฿900.00

“ชุดตรวจสารเสพติด” เอ็นเอส เมทแอมเฟตามีน แรพพิด เทสต์ (แบบหยด)
ตั้งแต่ความเข้มข้น 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

NS METHAMPHETAMINE RAPID TEST (40 Tests/Box)
ชุดตรวจเอ็นเอส เมทแอมเฟตามีน แรพพิด เทสต์ (แบบหยด) ใช้ตรวจสอบหาสารเสพติด “ เมท ”
“ชุดตรวจสารเสพติด” ชนิดเร็วแบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะมนุษย์ ตั้งแต่ความเข้มข้น 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

คุณสมบัติ
สำหรับการตรวจสอบภายนอกร่างกาย
วิธีตรวจสอบแบบขั้นตอนเดียว
มีความไวและความจำเพาะสูง

องค์ประกอบในชุดตรวจ
แถบตรวจเมทแอมเฟตามีนและหลอดหยดตัวอย่าง บรรจุในซองฟอยล์พร้อมสารดูดความชื้น จำนวน 40 ชุดทดสอบ/1 กล่อง
คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม/กล่อง

อุปกรณ์ที่ต้องการแต่ไม่ได้จัดหาให้(หรือไม่มีให้ในชุดตรวจ)
นาฬิกาจับเวลา
ถุงมือแพทย์
ฉลาก ชื่อ-สกุล ติดภาชนะใส่ปัสสาวะ

วิธีทำการทดสอบ
นำแผ่นทดสอบออกจากซองบรรจุ (ควรเปิดซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบและทดสอบให้เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง)
จุ่มแผ่นทดสอบลงในปัสสาวะโดยจุ่มไม่เกินระดับขีดที่ลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ
รออ่านผลที่เวลา 5 นาที

การเก็บรักษา
-ชุดทดสอบต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรือที่อุณหภูมิ 4-30 องศาเซลเซียล
-ชุดทดสอบมีความคงตัวจนถึงวันหมดอายุที่ปรากฎบนซองบรรจุ
-เก็บชุดทดสอบให้พ้นจากความชื้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
-แผ่นทดสอบ
-คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษอังกฤษ
-ภาชนะที่ใช้เก็บปัสสาวะ

การใช้งาน
-นำแผ่นทดสอบออกจากซองบรรจุและใช้งานชุดทดสอบทันที
-นำแผ่นทดสอบมาวางบนพื้นราบ และสะอาด
-ใช้หลอดดูด ดูดตัวอย่างปัสสาวะและหยดลงในช่อง (S) จำนวน 3-5 หยด
-รอการปรากฎแถบสี ควรอ่านผลการทดสอบภายใน 10 นาที ห้ามอ่านผลการทดสอบหลังจาก 10 นาที

การอ่านผลการทดสอบ
-อ่านผลด้วยตาเปล่าตามเวลาที่กำหนด หลังการหยดตัวอย่างลงบนแผ่นทดสอบหากไม่ปรากฎแถบสีตรงตำแหน่ง C แสดงว่าการทดสอบไม่สามารถแปลผลได้

การแปลผลการทดสอบ
– ผลบวก
ปรากฎแถบสีเพียงหนึ่งแถบ ตรงบริเวณ C และไม่ปรากฎแถบสี ตรงบริเวณอักษร T หมายถึงระดับของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างปัสสาวะมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าระดับค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก 1,000ng/ml
– ผลลบ
ปรากฎแถบสี ตรงบริเวณอักษร C และ ปรากฎแถบสี ตรงบริเวณอักษร T หมายถึงระดับของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างปัสสาวะ มีค่าต่ำกว่าระดับค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก 1,000/ng/ml หรือหมายถึงการไม่มีสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างปัสสาวะ
-แปลผลไม่ได้
ไม่ปรากฎแถบสี ตรงบริเวณอักษร C หรือ ไม่ปรากฎแถบสี ตรงบริเวณอักษร C และตรงบริเวณอักษร T

Top